Wstąp do SBP

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Członkiem zwyczajnym SBP może zostać:

 • bibliotekarz lub pracownik informacji naukowej,
 • pracownik naukowy instytucji zajmującej się problemami bibliotekarstwa i informacji naukowej,
 • student i inna osoba związana zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej,
 • cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej, spełniający warunki, o których mowa powyżej.

Emeryci i renciści zachowują prawa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Zapisy do SBP przyjmowane są w Kołach SBP na podstawie pisemnej deklaracji kandydata

Formularz deklaracji


Prawa członka SBP:

 • czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych dalszymi postanowieniami statutu,
 • zgłaszanie wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności Stowarzyszenia,
 • uczestnictwo w zebraniach i konferencjach naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • korzystanie z poradnictwa, szkolenia, instruktażu oraz z innych świadczeń Stowarzyszenia, jeśli to możliwe na warunkach preferencyjnych i ulgowych,
 • ma prawo do legitymacji i Stowarzyszenia i noszenia odznaki organizacyjnej.

Obowiązki członka SBP:

 • przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
 • aktywny udział w realizacji celów Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój,
 • wywiązywanie się z podjętych w Stowarzyszeniu obowiązków,
 • regularne opłacanie składek członkowskich – Uchwała Nr 6/2002 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie składek członkowskich,
 • przestrzeganie norm i zasad etyki zawodowej - Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji naukowej.

Członkostwo w SBP ustaje na skutek:

 • dobrowolnego, zgłoszonego właściwemu zarządowi koła wystąpienia ze Stowarzyszenia,
 • skreślenia przez właściwy zarząd koła na skutek nie opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku,
 • wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

Osoby ubiegające się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia mogą zostać członkami zwyczajnymi nie wcześniej niż po upływie roku od daty ustania bądź pozbawienia członkostwa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-03-15
Data publikacji:2022-03-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2927